VDO งานสัมมนา FIRN

13/09/62

การสัมมนา เรื่อง “Roadmap of Food Innovation Food Innovation Regulation Network ” 

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้อง 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

– Supports for functional foods for industry

14/06/62

การสัมมนา เรื่อง “Roadmap นวัตกรรมการทำ Functional Food และทิศทางสนับสนุนการกล่าวอ้างทางสุขภาพของประเทศไทย” 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 218 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

– การสัมมนา เรื่อง “Roadmap นวัตกรรมการทำ Functional Food และทิศทางสนับสนุนการกล่าวอ้างทางสุขภาพของประเทศไทย” Part 1/4

– การสัมมนา เรื่อง “Roadmap นวัตกรรมการทำ Functional Food และทิศทางสนับสนุนการกล่าวอ้างทางสุขภาพของประเทศไทย” Part 2/4

– การสัมมนา เรื่อง “Roadmap นวัตกรรมการทำ Functional Food และทิศทางสนับสนุนการกล่าวอ้างทางสุขภาพของประเทศไทย” Part 3/4

– การสัมมนา เรื่อง “Roadmap นวัตกรรมการทำ Functional Food และทิศทางสนับสนุนการกล่าวอ้างทางสุขภาพของประเทศไทย” Part 4/4

ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่อง การทํา Roadmap เพื่อการพัฒนานวัตกรรม Functional Food —>>Coming soon…
ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่อง ทิศทางในอนาคตของ Health claims: ผู้ประกอบการและนักวิจัย ควรเตรียมตัวอย่างไร?
ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่อง “สมุนไพร ” กับการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

16/06/61

การสัมมนา เรื่อง “Health Claim กล่าวอ้างอย่างไรให้ Win-Win” 

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

– การสัมมนา เรื่อง “Health Claim กล่าวอ้างอย่างไรให้ Win-Win” Part 1/3

– การสัมมนา เรื่อง “Health Claim กล่าวอ้างอย่างไรให้ Win-Win” Part 2/3

– การสัมมนา เรื่อง “Health Claim กล่าวอ้างอย่างไรให้ Win-Win” Part 3/3

ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับผู้ประกอบการ Functional Food ในการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)
ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายเรื่อง Innovation of Functional Food & Health Claim Navigation