Funding agency

หน่วยงานให้ทุนวิจัย

หน่วยงาน

Website

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้และผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

สนับสนุนทุนวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ให้ทุนในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

โครงการพัฒนา “งานวิจัยสู่นวัตกรรม” มีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจใหม่ มีความแตกต่าง เป็นธุรกิจที่เกิดจากการพัฒนางานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Scale) ให้เป็นระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Manufacturing Scale)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

“ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่าในการสนับสนุน โครงการนวัตกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาโครงการในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม สมาคม จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด