FFC THAILAND

ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC
สวก. ขับเคลื่อน FFC Thailand เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ สู่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
FFC Thailand (Foods with Function Claim) เครื่องมือขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ