FDA’s Links

การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร

รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่อย. ให้การยอมรับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารใหม่ (Novel Food)

คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารใหม่ (Novel Food)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร

กฎหมายอาหารอื่นๆ