ABOUT US

ตามที่ รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศผ่านการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) และได้กำหนดให้อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the future) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หน่วยงานต่างๆ จึงมีมาตรการสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดการลงทุนนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย  การขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญ  ณ ปัจจุบัน ผู้ผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพที่สอดคล้องกับกฎหมาย ในขณะเดียวกันกฎหมายและประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความซับซ้อนเข้าใจยาก จนกลายเป็นอุปสรรคในการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาด  จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยทำความเข้าใจ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จึงดำเนินโครงการ “Food Innovation & Regulation Network (FIRN)” โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบการดำเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่ รวดเร็ว ชัดเจน ในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน  FIRN (Food Innovation and Regulation Network) โดย FoSTAT (สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทย) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อพัฒนาความเข้าใจในระเบียบการกล่าวอ้างทางสุขภาพและการวิจัยศึกษาอาหารเชิงหน้าที่ โดยมีเป้าหมายในการปิดช่องว่างและส่งเสริมให้เกิด ecosystem สำหรับการพัฒนาธุรกิจอาหารมูลค่าสูง FIRN มีเป้าหมายการดำเนินงานดังรูป ผลการดำเนินงาน 4 ระยะของ FIRN

OUR MISSION

 เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดอบรมและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตอาหาร
 เป็นศูนย์กลางเครือข่ายนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Functional Food ของประเทศไทย

OUR OBJECTIVES

1. จัดการสื่อสารและอบรม ให้ความรู้ด้าน Protocol / Guideline / Criteria ในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

2. จัดอบรมให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ให้เข้าใจในระบบการขออนุญาตและประเมินด้านอาหารที่ อย. กำหนด พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร รวมถึงการจัดทำสื่อการอบรมที่เหมาะสม

3. สร้างความเข้าใจของนักวิจัย ผู้ให้ทุนและภาคเอกชน ในการวางแผนวิจัยเพื่อให้ตอบโจทย์ การวิเคราะห์ผลวิจัยทั้งจากของภาคเอกชนและจากวารสารอื่นๆ และกระบวนการซึ่งได้มาของข้อมูลที่จะสามารถสรุปผลได้ ที่ได้มาตรฐานของ อย.

4. พัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารและความปลอดภัย

ผลิตและผลลัพธ์ที่สามารถนำไปต่อยอดและสนับสนุน FFC Thailand ดังนี้

  1. เกิดเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ จากสหสาขาวิชาที่มีงานวิจัยด้านอาหารเชิงสุขภาพ และมีศักยภาพในการเป็นผู้ประเมินให้ อย. จำนวน 155 คน
  2. ได้ผลการศึกษาเปรียบเทียบหลักการอนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพของสหภาพยุโรป ประเทศไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศใน ASEAN
  3. ได้รวบรวมรายการสาระสำคัญที่มีผลเชิงสุขภาพ และมีผลการศึกษาวิจัยรองรับจนได้รับการประกาศเป็นรายการสารสำคัญที่อนุญาตให้ใช้ (Positive list) ในประเทศต่าง เสนอต่อ อย. เพื่อพิจารณาปรับเพิ่ม Positive list ของไทย
  4. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้นักวิจัย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจาก อย. สวทช. สวทน. วว. และ หน่วยประเมินความปลอดภัยของอาหาร ได้ร่วมพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านกระบวนการประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของสหภาพยุโรป และได้บทสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาปรับเพิ่ม Positive list ของ อย. จำนวน 11 รายการ
  5. จัดทำหนังสือการพัฒนานวัตกรรมอาหารและการกล่าวอ้างทางสุขภาพ โดยมีเนื้อหาขยายความมาจากคู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพของ อย. และแนวทางการประเมินและอนุญาตการกล่าวอ้างทางสุขภาพในระดับสากล รวมถึงการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
  6. จัดทำหลักสูตรอบรมและสื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมอาหารและการกล่าวอ้างทางสุขภาพ เป็นบทเรียนและแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์ เพื่อผู้เรียน 3 ระดับ ที่มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน
  7. จัดทำ website และ Facebook เพื่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอาหารและการกล่าวอ้างทางสุขภาพทั้งในและต่างประเทศให้ภาคเอกชนและผู้สนใจทราบ
  8. ได้ศึกษาหลักการและแนวทางการรับรองมาตรฐาน Food with Functional Claim (FFC) ของญี่ปุ่น และประชุมหารือ กับ Kobori Masuko (FFC) และตัวแทน/นักวิชาการจาก NARO Japan แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
  9. FIRN ร่วมกับ สกสว. สวทช. และ TCELs ในการจัดทำแผนการให้คำปรึกษา (Regulatory sandbox) แก่ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และต้องการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพจาก อย. โดยจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการกว่า 200 ราย และคัดเลือกผู้ประกอบการกว่า 30 รายมาเข้าร่วมกิจกรรม Regulatory sandbox