FIRN (Food Innovation and Regulation Network) โดย FoSTAT (สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พื่อพัฒนาความเข้าใจในระเบียบการกล่าวอ้างทางสุขภาพและการวิจัยศึกษาอาหารเชิงหน้าที่ โดยมีเป้าหมายในการปิดช่องว่างและส่งเสริมให้เกิด ecosystem สำหรับการพัฒนาธุรกิจอาหารมูลค่าสูง FIRN มีเป้าหมายการดำเนินงานดังรูป ผลการดำเนินงาน 4 ระยะของ FIRN

Latest Posts


Contact Us

Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)
Food Innovation & Regulation Network (FIRN)

50 Amon Bhumirat Bld., 7th Flt. Room 722
Ngamwongwan Rd, Ladyaow, Chatuchak Bangkok 10900
Tel: 0-2942-8528 Fax: 0-2942-8527