ABOUT FIRN

เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ดำเนินโครงการ “Food Innovation & Regulation Network (FIRN)” โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบการดำเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว และตอบโจทย์กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยการใช้นวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรภายในนโยบาย Thailand 4.0 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

FDA-FoSTAT-STI

OUR MISSION

 เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดอบรมและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตอาหาร
 เป็นศูนย์กลางเครือข่ายนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Functional Food ของประเทศไทย

OUR OBJECTIVES

1. จัดการสื่อสารและอบรม ให้ความรู้ด้าน Protocol / Guideline / Criteria ในการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

2. จัดอบรมให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ให้เข้าใจในระบบการขออนุญาตและประเมินด้านอาหารที่ อย. กำหนด พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร รวมถึงการจัดทำสื่อการอบรมที่เหมาะสม

3. สร้างความเข้าใจของนักวิจัย ผู้ให้ทุนและภาคเอกชน ในการวางแผนวิจัยเพื่อให้ตอบโจทย์ การวิเคราะห์ผลวิจัยทั้งจากของภาคเอกชนและจากวารสารอื่นๆ และกระบวนการซึ่งได้มาของข้อมูลที่จะสามารถสรุปผลได้ ที่ได้มาตรฐานของ อย.

4. พัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารและความปลอดภัย

OUR ACTIVITIES

  • อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและหลักเกณฑ์สำหรับ Functional Food
    (Functional Food Innovation & Regulatory workshop)
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Funtional Ingredient
  • สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมการจัดการจุลินทรีย์เพื่อความปลอดภัยในอาหาร”
  • อบรมให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญให้เข้าใจระบบการขออนุญาตและประเมินด้านอาหารที่ อย. กำหนด
  • ถ่ายทอด อบรม และสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาต ผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ